Студентска научно-практическа конференция

Катедра "Международни икономически отношения", Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов

Student Scientific Conference 

Department of International Economic Relations, Tsenov Academy of Economics - Svishtov, Bulgaria


28-та СТУДЕНТСКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ГЛОБАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ“  

18 май 2024 г.

Катедра "Международни икономически отношения" при Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов организира своята двадесет и осма поредна студентска научно-практическа конференция. Участници в конференцията могат да бъдат:

Организаторите си запазват правото да изискат от автора документ, потвърждаващ студентския статус на лицето, висше училище, в което се обучава, образователно-квалификационна степен, специалност, курс, форма на обучение.


Тематични направления за доклади: 


Важни срокове*

* Организаторите си запазват правото на промени в посочените срокове. В случай, че Организаторите решат да се съкратят/удължат сроковете, това ще бъде оповестено публично на страницата на конференцията. 


Начин на провеждане и такси за участие


Организатор: 

Партньори:


Програмен комитет: 

28TH STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCE

Global and Regional Dimensions of International Economic Relations

May 18, 2024

Department of International Economic Relations at Dimitar Tsenov Academy of Economics - Svishtov organizes its twenty-eighth student scientific and practical conference. Students must meet the following participation criteria:

The organizers reserve the right to request from the author a document confirming the student status of the person, university in which he/she is studying, educational qualification degree, major field of study, year of study, form of education.


Conference topics:


Important deadlines*

* The Organizers reserve the right to make changes within the stated time limits. In the event that the Organizers decide to shorten / extend the deadlines, this will be announced publicly on the conference page.


Methods of participation and fees


Organizer:

Partners:

Program Committee: